DWS Invest Euro High Yield Corporates FC

ISIN: LU0616840772Koers per datum: 7-2-2023Uitgiftekoers: 164,04
 Valuta: EURVerkoopkoers: 164,04

Vanaf 3 januari 2018 moeten beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten aanbieden volgens Richtlijn 2014/65/EU (richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten – "MiFID II") bepaalde nieuwe vereisten naleven voor de distributie van beleggingsfondsen in overeenstemming met de respectieve nationale uitvoeringsvoorschriften in de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie.

In het kader van deze nieuwe regels moeten beleggingsondernemingen de doelmarkt voor elk financieel instrument dat zij distribueren identificeren of herzien en verfijnen, al naargelang het geval. Dat betekent dat zij het type cliënt moeten identificeren voor wie het financiële instrument verenigbaar is met hun vereisten, kenmerken en doelstellingen. Daarnaast introduceert MiFID II nieuwe vereisten voor de bekendmaking van kosten, die als doel hebben de kostentransparantie voor de beleggers te verhogen op kwantitatief en kwalitatief niveau. Dienovereenkomstig moeten beleggingsondernemingen alle relevante kosten bekendmaken aan de cliënt, namelijk de kosten die relevant zijn voor de beleggingsdienst en het product. De kosten moeten worden geaggregeerd en zowel ex-ante (dus voordat de cliënt een product koopt) als post-ante worden verschaft, naargelang het geval, minstens eenmaal per jaar tijdens de duur van de belegging.

De vermogensbeheermaatschappijen die behoren tot DWS ondersteunen dit proces door relevante gegevens te verschaffen aan de beleggingsondernemingen, zodat zij aan hun nieuwe wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Om meer transparantie te kunnen bieden, worden gegevens over de doelmarkt en wezenlijke productkosten met betrekking tot de MiFID II hieronder weergegeven voor het relevante beleggingsfonds.

Belangrijke informatie:
De volgende gegevens worden louter op vrijwillige basis verschaft en zijn mogelijk, zonder verdere uitleg en bijkomende informatie, met name de informatie in de relevante verkoopdocumenten van het beleggingsfonds (bv. het prospectus van het fonds, het document met essentiële beleggersinformatie), niet voldoende of geschikt om een potentiële belegger te helpen bij het nemen van een geïnformeerde beleggingsbeslissing. Daarom raden wij aan dat beleggers de verkoopdocumenten aandachtig lezen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen en, in het bijzonder bij vragen, hun beleggingsadviseur raadplegen.

De informatie over lopende productkosten kan afwijken van de kostengegevens in de relevante verkoopdocumenten van het verkoopfonds (bv. het document met essentiële beleggersinformatie). De reden hiervoor is dat de vereisten om de lopende kosten en kosten op het niveau van het product weer te geven volgens de nieuwe MiFID II-richtlijn verder gaan dan de bestaande bekendmakingsrichtlijn van toepassing op vemogensbeheermaatschappijen in hun relevante reglementair kader (bv. de ICBE-richtlijn of de AIFM-richtlijn en hun respectieve nationale uitvoeringsvoorschriften). De geraamde transactiekosten van een beleggingsfonds maken bijvoorbeeld geen deel uit van de beschrijving van de lopende kosten in het relevante document met beleggersinformatie dat is opgesteld door de beheermaatschappij. Onder MiFID II zal een beleggingsonderneming dergelijke kosten echter moeten bekendmaken als onderdeel van de kosten van het product, ruim voordat een belegger een beleggingsbeslissing neemt. De lopende kosten van het product die hieronder zijn weergegeven als "totale lopende kosten van het product" kunnen dus afwijken van de verkoopdocumentatie van het fonds door verschillen in de methodes voor berekening en bekendmaking.

DWS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de gegevens, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk verzuim.

Focusmarkt1

Type cliënt Particulier,
Professioneel,
In aanmerking komende tegenpartij
Kennis en ervaringBasis,
Geïnformeerd,
Geavanceerd
Vermogen om verliezen te dragenBelegger kan verliezen dragen (tot het volledige belegde bedrag)
Risico-indicator (PRIIPs-methode)3
Doelstellingen van de cliëntGroei,
Inkomsten
Minimale termijnMiddellange termijn (3 - 5 jaar)
DuurzaamheidsvoorkeurenFinancieel instrument volgens artikel 2, nr. 7b & 7c overeenkomstig de gedelegeerde verordening MiFID II (EU) 2017/565
Minimumpercentage duurzame ecologische beleggingen als bedoeld in de taxonomie20 %
Minimumpercentage duurzame beleggingen als bedoeld in de ESG-informatieverordening35 %
In acht genomen voornaamste nadelige effecten (PAI's)Ja

Kosten en vergoedingen

Totale lopende kosten van het product0,913 % p.a.
waarvan lopende kosten0,767 % p.a.
waarvan transactiekosten0,146 % p.a.
waarvan incidentele kosten (prestatievergoeding)40,000 % p.a.
per: 23.01.2023