Belangrijke informatie

Copyright © 2016

DEZE WEBSITE WORDT DOOR DWS TER BESCHIKKING GESTELD UIT EIGEN NAAM EN UIT NAAM VAN DWS GROUP GMBH & CO. KGaA DIE VERANTWOORDELIJK KUNNEN ZIJN VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE EN DE GOEDEREN EN DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN) DIE EROP WORDEN BESCHREVEN (SAMEN DE “WEBSITE”).

IN NEDERLAND WORDEN DE PRODUCTEN VAN  U AANGEBODEN DOOR DWS INTERNATIONALGMBH, AMSTERDAM BRANCH.

WANNEER U (DE “GEBRUIKER”) DEZE WEBSITE GEBRUIKT, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U INGEZETENE BENT VAN NEDERLAND EN WETTELIJK BEVOEGD BENT OM DE WEBSITE TE RAADPLEGEN EN TE GEBRUIKEN EN DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (DE “ALGEMENE VOORWAARDEN”) TE AANVAARDEN.

DE WEBSITE EN DE PRODUCTEN DIE HIERIN ZIJN BESCHREVEN ZIJN ALLEEN GERICHT TOT PERSONEN DIE EEN PERMANENTE VERBLIJFPLAATS HEBBEN IN NEDERLAND. DE WEBSITE MAG ALLEEN WORDEN GERAADPLEEGD DOOR LEZERS MET EEN PERMANENTE VERBLIJFPLAATS IN NEDERLAND EN DIE WETTELIJK BEVOEGD ZIJN OM IN TE LOGGEN OP DE BETREFFENDE PAGINA'S. DE INHOUD EN DE PRODUCTEN DIE HIERIN BESCHREVEN ZIJN EXPLICIET NIET GERICHT AAN AMERIKAANSE PERSONEN (US PERSONS). HET IS IN HET BIJZONDER AMERIKAANSE PERSONEN EN PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN ANDERE LANDEN DAN NEDERLAND, VERBODEN VERDERE PAGINA'S TE RAADPLEGEN.

INDIEN U DEZE WEBSITE VANUIT ANDERE LANDEN DAN NEDERLAND GEBRUIKT BENT U ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET NALEVEN VAN DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING. DWS AANVAARDT MET NAME GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VERSPREIDING VAN INFORMATIE UIT DE WEBPAGINA'S AAN PARTICULIEREN OF ENTITEITEN DIE VALSE INFORMATIE VERSTREKKEN OVER HET LAND VAN HUN WETTELIJKE VERBLIJFPLAATS.

 

1. Extra informatie 'DWS'

In deze Algemene Voorwaarden wordt met 'DWS' bedoeld: DWS Group GmbH & Co. KGaA Portfolio Management , alle dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen vanDWS, en alle beleggingsinstellingen die worden aangeboden door DWS of door haar dochtermaatschappijen of groepsmaatschappijen.

2. Geen aanbod

Niets op deze site mag worden beschouwd als een aanbod om een van de op deze site beschreven producten te kopen. Bijgevolg vormt de informatie op deze site geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen, en mag deze informatie niet voor dit doel worden gebruikt, in welke jurisdictie dan ook. De prijsniveaus en waarderingen die op deze Website worden gepubliceerd, zijn slechts een indicatie en worden net als andere gegevens op deze Website slechts ter informatie verstrekt.

3. Geen beleggingsadvies

De informatie op deze Website mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een vorm van aanbeveling om de beschreven producten of diensten te kopen en vormt evenmin een beleggingsaanbeveling voor een specifiek marktsegment. Wanneer u beleggingsbeslissingen neemt op basis van de informatie op deze Website zijn deze voor eigen rekening en risico. U dient zelf na te gaan of de op deze Website beschreven producten in overeenstemming zijn met uw doelrisicoprofiel and past bij uw beleggingsdoestellingen. U kunt daarvoor contact opnemen met uw adviseur.

4. Doorslaggevende aard van het prospectus, essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document) of andere toepasselijke juridische documenten (de “Juridische Documenten”)

In bepaalde gevallen vindt up op deze Website Juridische Documenten over een specifiek product. Gebruikers dienen, alvorens ze een beleggingsbeslissing nemen, de informatie in deze documenten zorgvuldig lezen en de beslissing om te beleggen uitsluitend te baseren op de volledige inhoud van deze Juridische Documenten.

5. Historische resultaten

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De informatie op deze site over de (werkelijke of gesimuleerde) resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Koersschommelingen kunnen een nadelige impact hebben op de waarde van activa.

6. Geen garanties ten aanzien van inhoud

Hoewel naar beste vermogen getracht is betrouwbare informatie te verstrekken op deze site, kan niet worden gegarandeerd dat de Website foutloos en ononderbroken functioneert en de informatie nauwkeurig, volledig, actueel en geschikt is. Iedere prijsinformatie is slechts indicatief en kan met tijdsvertraging worden gepresenteerd. De standpunten weerspiegelen de momenteel geldende visie van Deutsche Bank in zijn hoedanigheid van distributeur en kunnen zonder kennisgeving veranderen. Deutsche Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de Website en de daarop verstrekte informatie.

7. Gebruik van de Website

7.1. Wijzigingen van de Website

DWS behoudt zich het recht voor de Website op elk ogenblik volledig of gedeeltelijk aan te passen en het gebruik ervan te beperken, te onderbreken of te beëindigen.

7.2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

DWS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen of aan te passen.

8. Privacybeleid

DWS respecteert uw privacy. Persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan deze Website kunnen worden verzameld, worden verwerkt conform de verplichtingen voortvloeiend uit Duits recht.

Alle persoonsgegevens die op de Website worden verzameld, worden uitsluitend voor uw individuele ondersteuning opgeslagen en verwerkt. De gegevens die we verkrijgen als gevolg van het gebruik van deze Website (bijvoorbeeld gebruiksduur, aantal bezoeken, bezochte websites), worden uitsluitend anoniem geëvalueerd op basis van totalen. Telkens u onze Website bezoekt, slaan onze servers automatisch de naam van uw Internet Service Provider (ISP) op, alsook de website via welke u op onze Website bent aanbeland, welke van onze websites u bezoekt en de datum en de duur van uw bezoek. We mogen deze informatie gebruiken om de voorkeuren van onze gebruikers te bepalen en om onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren en verder te ontwikkelen.

9. Veiligheid van de communicatie

Er kan niet worden gewaarborgd dat communicatie over het internet of via e-mail veilig is. Er bestaat een risico dat de informatie in een e-mailbericht en eventuele bijlagen, met inbegrip van mogelijk vertrouwelijke informatie, wordt onderschept, verloren raakt, wordt vernietigd of met vertraging wordt ontvangen. Deutsche Bank zal alle redelijke inspanningen leveren om dit risico tot een minimum te beperken, maar kan niet waarborgen dat de Website ten alle tijden beschikbaar is en alle communicatie of de e-mails en eventuele bijlagen die het verstuurt geen computervirussen, -wormen of andere schadelijke bestanddelen zullen bevatten. DWS aanvaart geen aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte schade die hierdoor op enige wijze kan zijn ontstaan.

10. Hyperlinks

Sommige hyperlinks op de Website kunnen de Gebruiker doorkoppelen naar websites die niet onder de controle of verantwoordelijkheid van DWS vallen. Dit betekent niet dat DWS de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van hyperlinks is op eigen risico en wanneer de Gebruiker op een dergelijke link klinkt, verlaat hij/zij de Website van DWS. DWS is niet verantwoordelijk voor de inhoud die is gepubliceerd op websites, of die kan worden verkregen via websites, die niet door DWS worden beheerd. De nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit en geschiktheid van de informatie op dergelijke websites is niet door DWS geverifieerd. DWS aanvaart geen aansprakelijkheid voor de inhoud van internet sites die niet door DWS zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website van DWS.

11. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

11.1. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden vallen exclusief onder en worden beheerst door Duits recht.

 

11.2. Jurisdictie

Alle privégebruikers die geen inwoner zijn van een van de landen waarvoor de Europese Richtlijn nr. 44/2001 van 22 december 2000 met betrekking tot de rechtsbevoegdheid en de erkenning en uitvoering van vonnissen in burgerlijke en handelsrechtzaken geldt of van landen die de op 30 Oktober 2007 in Lugano ondertekende Conventie over de rechtsbevoegdheid en uitvoering van vonnissen in burgerlijke en handelsrechtzaken hebben ingevoerd en geratificeerd, en alle commerciële gebruikers vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Frankfurt am Main, Duitsland, met betrekking tot alle eventuele geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

12. Andere overeenkomsten

Als een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze Algemene Voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt volgens de wetten van een bepaalde jurisdictie, zal dat geen afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in dit of andere jurisdictie van een andere bepaling (of een ander deel van de bepaling) van deze Algemene Voorwaarden.

13. Verkoopbeperkingen

De op deze site beschreven producten komen niet in aanmerking voor verkoop in alle landen. De Juridische Documenten bevatten informatie over de verkoopbeperkingen die gelden voor bepaalde producten en de Gebruiker dient deze informatie zorgvuldig te lezen.

In het bijzonder gelden de volgende beperkingen:
Ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika:
De informatie op deze site is niet bestemd voor de Verenigde Staten. Amerikaanse personen (US persons, zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933) en personen die ingezetene zijn van de VS wordt geen toegang verleend tot de Website. De informatie op deze Website mag niet worden verspreid of herverspreid in de Verenigde Staten of in een jurisdictie waar dat niet toegelaten is. De effecten die op deze site worden beschreven, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd conform de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en de handel in deze effecten is niet goedgekeurd in het kader van de US Commodities Exchange Act van 1936. De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, aan Amerikaanse personen (US persons) of Amerikaanse ingezetenen.

De op deze website beschreven producten worden alleen aangeboden aan personen in andere jurisdictie en alleen indien de toepasselijke wetten dat toelaten.

14. Auteursrecht

DWS, of enig andere rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie. Het is verboden informatie van de Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deutsche Bank of de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan links naar deze Website weer te geven. U mag de informatie of deze Website wel afdrukken en downloaden voor persoonlijk gebruik.

14.1 Gegevensbronnen voor indexen: SIX Telekurs

De Website bevat informatie over indexen afkomstig van SIX Telekurs [Nederland B.V.] en SIX Telekurs [Nederland B.V.] behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze informatie. Het is voor derden streng verboden om deze informatie opnieuw te verspreiden of te gebruiken. SIX Telekurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie en wijst elke aansprakelijkheid af. SIX Telekurs behoudt zich het recht voor om de financiële informatie zonder kennisgeving aan te passen en/of te wijzigen.

14.2 Gegevensbronnen voor indexen: Dow Jones

De Website bevat informatie over indexen afkomstig van The Dow Jones IndicesSM welke informatie wordt samengesteld, berekend en verspreid door Dow Jones & Company, Inc. Deutsche Bank beschikt over een gebruikslicentie. Dow Jones & Company, Inc behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle informatie afkomstig van The Dow Jones IndicesSM.

14.3 Gegevensbronnen voor indexen: JP Morgan

De Website bevat informatie over indexen afkomstig van JP Morgan. Bijkomende informatie over de indexen van JP Morgan is op verzoek verkrijgbaar. JP Morgan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. De uitgedrukte veronderstellingen en zienswijzen steunen op onze beoordelingen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde winst biedt geen garanties voor toekomstige prestaties. De hier voorgestelde producten en strategieën zijn niet voor alle beleggers geschikt; in geval van twijfel moet u contact opnemen met uw beleggingsadviseur. De prijs en de waarde van de behandelde instrumenten zijn aan schommelingen onderhevig. Prestaties in het verleden geven geen aanwijzingen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Koersschommelingen kunnen een nadelige impact hebben op de waarde van activa. Deze informatie biedt geen aanbod noch een verzoek om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. JP Morgan en/of haar dochterondernemingen en werknemers mogen posities bezitten in de financiële instrumenten van gelijk welke emittenten die hier worden voorgesteld of mogen handelen als marktmaker voor die emittenten of mogen door hen worden gerekruteerd als inschrijvers, beleggingsagenten, adviseurs of leninggevers. JP Morgan is de marketingnaam van J.P. Morgan Chase & Co. en haar dochterondernemingen wereldwijd. JP Morgan Chase & Co behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle informatie afkomstig van JP Morgan.

15. Ratings

15.1 Morningstar Rating Overall
De Website bevat informatie over ratings afkomstig van Morningstar Inc.
De informatie hierin
(1) is auteursrechtelijk beschermd voor Morningstar en/of haar informatieleveranciers;
(2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en
(3) kan de nauwkeurigheid, volledigheid en gangbaarheid kunnen niet worden gewaarborgd.
Morningstar behoudt alle rechten voor en Morningstar of haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de informatie in dit document.
15.2 Lipper Leaders

De Website bevat informatie over ratings afkomstig van Lipper - een Reuters Company. Lipper behoudt alle rechten voor en zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Lipper is het verboden om inhoud van informatie afkomstig van Lipper te kopiëren, te publiceren, te verdelen of op welke andere wijze ook te verwerken. Noch Lipper noch een ander lid van de Reuters Group of haar informatieleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor welke fouten of vertraging ook in de inhoud of voor welke gevolgen ook daarvan. De prestatieklassementen van Lipper worden berekend op basis van de informatie die beschikbaar is op het ogenblik van berekening en vertegenwoordigen niet noodzakelijk alle fondsen die Lipper volgt. De voorstelling van prestatiegegevens vormt geen aanbeveling om een fonds te kopen of te verkopen en vormt evenmin een beleggingsaanbeveling voor een specifiek marktsegment. Lipper analyseert de prestaties van fondsen in het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomstige prestaties van een beleggingsfonds. Lipper en het logo van Lipper zijn geregistreerde handelsmerken van Reuters N.V..

 

16. Conflicts of Interest Policy - DWS Group

Download Policy

 

17. Belangrijke informatie over de tweede Richtlijn Aandeelhoudersrechten (SRD II)

Op grond van de tweede richtlijn aandeelhoudersrechten (SRD II) moeten vermogensbeheerders bepaalde informatie bekendmaken. Hieronder volgt een overzicht van waar u de relevante SRD II-informatie kunt terugvinden:

- Communicatiebeleid, incl. informatie over beleggingsbeslissingen, stemmingen, gebruik van volmachtadviseurs, beleid inzake effectenleningen en belangenconflicten, zie het gedeelte "Quick Access" onderaan op de website www.dws.com.

- Zodra er informatie over het portefeuilleverloop van de fondsen beschikbaar wordt, vindt u deze terug op "funds.dws.com/NL" in het gedeelte "fund facts" voor elk fonds.

- Informatie over de samenstelling van de portefeuille en de transactiekosten wordt bekendgemaakt in het jaarverslag voor het betreffende fonds.

- Informatie over de voornaamste significante risico's op middellange tot lange termijn in verband met de beleggingen volgt hieronder: Aandelen die op een geregelde markt noteren en gevestigd of actief zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) lopen diverse risico's op middellange en lange termijn. Tot de voornaamste risico's behoren:

- Politieke spanningen en ongunstige ontwikkelingen binnen en tussen landen en regio's (bv. handelsgeschillen en controversiële beleidsmaatregelen van overheden en regelgevende instanties)
- Macro-economische risico's, zoals schuldencrisis, recessie en onverwacht hoge inflatie of deflatie
- Significante prijsvolatiliteit op de aandelen-, valuta-, obligatie- en grondstoffenmarkten
- Specifieke risico's voor individuele aandelen en sectoren (bv. fraude, verouderde businessmodellen, deugdelijk bestuur)
- Tanende liquiditeit in marktsegmenten of individuele aandelen (die tot aanzienlijk verlaagde koersen kunnen leiden)
- Overige risico's die een potentiële weerslag op de aandelenmarkten kunnen hebben, zoals natuurrampen, epidemieën, terroristische aanslagen en oorlogen

De beoordeling van risico's op middellange en lange termijn en potentiële rendementskansen vormt een integraal onderdeel van het DWS-beleggingsproces. Onze teams van ervaren analisten en portfoliomanagers analyseren voortdurend de desbetreffende markten en de politieke en economische omgeving. Verder verschaft onze strategische Visie van de CIO onze klanten en portfoliomanagers een prognose en oriëntatie voor risicogecorrigeerde beleggingsbeslissingen.