Disclaimer

Belangrijke informatie

Inhoudsopgave

 

 

Dienstverlening op de website van DWS

Deze website is alleen toegankelijk voor professionele Belgische beleggers die in België gevestigd zijn. Het Belgisch recht regelt de toegang tot evenals de raadpleging en het gebruik van deze website.

De informatie op deze website heeft louter indicatieve waarde. Behoudens andersluidende bepaling vertegenwoordigt deze informatie geen aankoopbod noch advies van financiële, juridische of fiscale aard en ze kan niet als zodanig worden geïnterpreteerd.

Deze website wordt aangeboden door DWS (DWS Group GmbH & Co. KGaA). Elke gebruiker van deze website verklaart en verzekert dat hij wettelijk bevoegd is om toegang te hebben tot deze website en hem te gebruiken.

De informatie op de websites van DWS wordt regelmatig herzien en aangepast. De informatie is actueel op de datum van publicatie maar is vatbaar voor wijzigingen. DWS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die worden bezocht via hyperlinks.

Bovendien behoudt DWS zich het recht voor de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of toe te lichten. DWS behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op haar website te beperken, te onderbreken of te beëindigen.

DWS behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden gelijk wanneer te wijzigen of aan te passen.

De inhoud en de structuur van de websites van DWS worden beschermd door het auteursrecht. De voorafgaande toelating van DWS is vereist om informatie of gegevens te reproduceren en meer bepaald om teksten, uittreksels van teksten of grafisch materiaal te gebruiken.

Fondsen

Op deze website is de term "fonds" een verzamelnaam voor de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB's).

Veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens

DWS heeft eerbied voor uw privacy.

Alle persoonsgegevens die op de websites van DWS worden verzameld, worden uitsluitend voor uw individuele ondersteuning opgeslagen en verwerkt. DWS verzekert dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig de toepasbare wetsbepalingen betreffende de vertrouwelijkheid van gegevens.

De gegevens die we verkrijgen als gevolg van het gebruik van deze websites (bv. gebruiksduur, aantal bezoeken, bezochte websites), worden uitsluitend anoniem geëvalueerd op basis van totalen. Telkens u onze website bezoekt, slaan onze servers automatisch de naam van uw ISP op, alsook de website via dewelke u op onze website bent aanbeland, welke van onze websites u bezoekt en de datum en de duur van uw bezoek. We mogen deze informatie gebruiken om de voorkeuren van onze gebruikers te bepalen en om onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren en verder te ontwikkelen. We kunnen niet verzekeren dat de communicatie via internet en e-mail veilig verloopt. Er bestaan risico’s en informatie kan worden onderschept, vernietigd, kan verloren gaan enzovoort. DWS levert redelijke inspanningen om dergelijke risico’s tot een minimum te beperken, maar kan niet verzekeren dat welke communicatie of e-mail ook vrij blijft van virussen, wormen of andere schadelijke componenten. DWS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke situatie.

Wettelijke informatie

De enige bindende basis voor de aankoop van beleggingscertificaten is het relevante verkoopprospectus met de bepalingen en voorwaarden, samen met het jongste jaarverslag en/of het halfjaarlijks fondsenverslag. U kunt deze documenten krijgen bij DWS of in de kantoren van Deutsche Bank en andere betalingsagenten.

Deze verklaringen steunen op onze beoordeling van de huidige wettelijke en fiscale standpunten. In dit verband kunnen we geen garanties bieden dat de fiscale beoordeling niet zal veranderen als gevolg van wetgeving, rechtspraak of decreten van de financiële overheden. Dergelijke wijzigingen kunnen ook terugwerkende kracht hebben en kunnen bijgevolg een nadelige impact hebben op de geschetste fiscale gevolgen. Aan kandidaat-beleggers geven we de raad bij een belastingconsulent advies in te winnen over de fiscale gevolgen van het aankopen, bijhouden of verkopen van beleggingscertificaten, gelet op hun eigen respectieve situatie.

DWS levert geen garanties betreffende de nauwkeurigheid van de informatie in dit document.

Prestaties

Prestaties in het verleden bieden geen waarborgen met betrekking tot toekomstige resultaten.

De gegevens over prestaties in het verleden steunen op de BVI-methode, d.w.z. dat er wordt uitgegaan van de herbelegging van onverdeelde winst tegen netto actief waarde zonder rekening te houden met fiscale overwegingen. De gegevens over prestaties in het verleden houden geen rekening met de initiële verkoopkosten. Honoraria, transactiekosten, commissies en belastingen maken geen deel uit van de voorstelling en zouden een nadelige impact op de opbrengst hebben. Gegevens over de prestaties tot op heden leveren geen aanwijzingen betreffende toekomstige prestaties.
Alle cijfers kunnen op de rapporteringsdata door auditors worden bestudeerd.
Behoudens andersluidende vermeldingen worden marktprijzen, nieuws en eender welke andere markt- of beursinformatie op deze website gepubliceerd met ten minste 15 minuten vertraging.

Uitzonderingen op de berekening van de aandeelprijs

We verwijzen naar het specifieke prospectus van het betrokken fonds voor informatie betreffende de berekening van de aandeelprijs.

Verkoopbeperkingen

In vele landen is het verboden de informatie in dit document te verspreiden of fondsaandelen aan te bieden indien de vennootschap die het fonds beheert geen kennisgeving heeft ingediend bij de lokale reguleringsinstanties en/of van die lokale reguleringsinstanties geen vergunning heeft gekregen. Voor zover een dergelijke kennisgeving/toelating niet is verkregen, is er geen sprake van een aanbod tot het aankopen van beleggingscertificaten. In geval van twijfel bevelen we aan om contact op te nemen met een lokaal verkoopkantoor (Deutsche Bank Group).

Meer bepaald zijn de volgende beperkingen van toepassing: De informatie en de beleggingscertificaten zoals bedoeld in deze disclaimer zijn niet bestemd om te worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika of aan Amerikaanse ingezetenen (d.i. personen die ingezetenen zijn van de Verenigde Staten van Amerika of daar hun woonplaats hebben evenals partnerschappen of rechtspersonen in de Verenigde Staten die zijn opgericht naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of eender welk(e) staat, gebied of bezet gebied van de Verenigde Staten). Bijgevolg worden er geen certificaten aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika noch aan of voor rekening van Amerikaanse ingezetenen. De navolgende overdracht van aandelen naar de Verenigde Staten van Amerika of aan Amerikaanse ingezetenen is verboden.

Uitgifte/terugkoop van aandelen

In het specifieke prospectus vindt u meer informatie over de procedure van uitgifte en terugkoop.

Morningstar Rating Overall™

© 2011 Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden.

De informatie hierin
(1) is auteursrechtelijk beschermd voor Morningstar en/of haar informatieleveranciers;
(2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en
(3) haar nauwkeurigheid, volledigheid en gangbaarheid kunnen niet worden gewaarborgd.

Morningstar of haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de informatie in dit document.

Prestaties in het verleden bieden geen waarborgen met betrekking tot toekomstige resultaten.

Bezoek de website www.morningstar.be of een Financial Center van Deutsche Bank voor meer informatie over de Morningstar Rating.

Lipper Leaders

© 2011 Lipper - een Reuters Company. Alle rechten voorbehouden. Zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Lipper is het verboden om inhoud van Lipper te kopiëren, te publiceren, te verdelen of op welke andere wijze ook te verwerken. Lipper noch eender welk ander lid van de Reuters Group of haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke fouten of vertraging ook in de inhoud of voor welke gevolgen ook daarvan. De prestatieklassementen van Lipper worden berekend op basis van de informatie die beschikbaar is op het ogenblik van berekening en vertegenwoordigen niet noodzakelijk alle fondsen die Lipper volgt. De voorstelling van prestatiegegevens vormt geen aanbeveling om een fonds te kopen of te verkopen en vormt evenmin een beleggingsaanbeveling voor een specifiek marktsegment. Lipper analyseert de prestaties van fondsen in het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomstige prestaties van een beleggingsfonds. Lipper en het logo van Lipper zijn geregistreerde handelsmerken van Reuters nv.

Bezoek de website www.lipperweb.com of een Financial Center van Deutsche Bank voor meer informatie over Lipper Leaders.

Wettelijke informatie over de indexen

Gegevensbronnen voor indexen: Copyright © SIX Telekurs

Alle rechten voorbehouden. Het is voor derden streng verboden om deze informatie opnieuw te verspreiden of te gebruiken. SIX Telekurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie en wijst elke aansprakelijkheid af in verband met gegevens en prijzen. SIX Telekurs behoudt zich het recht voor om de financiële informatie op haar website gelijk wanneer en zonder kennisgeving aan te passen en/of te wijzigen.

Dow Jones Copyright

The Dow Jones IndicesSM worden samengesteld, berekend en verspreid door Dow Jones & Company, Inc. en beschikken over een gebruikslicentie.
Alle inhoud van The Dow Jones IndicesSM (c) 2003 Dow Jones & Company, Inc.

Tips bij het gebruik van de indexen van JP Morgan

Bijkomende informatie over de indexen van JP Morgan is op verzoek verkrijgbaar. JP Morgan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. De uitgedrukte veronderstellingen en zienswijzen steunen op onze beoordelingen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde winst biedt geen garanties voor toekomstige prestaties. De hier voorgestelde producten en strategieën zijn niet voor alle beleggers geschikt; in geval van twijfel moet u contact opnemen met uw beleggingsadviseur. De prijs en de waarde van de behandelde instrumenten zijn aan schommelingen onderhevig. Prestaties in het verleden geven geen aanwijzingen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Koersschommelingen kunnen een nadelige impact hebben op de waarde van activa. Deze informatie biedt geen aanbod noch een verzoek om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. JPMorgan en/of haar dochterondernemingen en werknemers mogen posities bezitten in de financiële instrumenten van gelijk welke emittenten die hier worden voorgesteld of mogen handelen als marktmaker voor die emittenten of mogen door hen worden gerekruteerd als inschrijvers, beleggingsagenten, adviseurs of leninggevers. JPMorgan is de marketingnaam van J.P. Morgan Chase & Co. en haar dochterondernemingen wereldwijd.

© 2004 J.P. Morgan Chase & Co.